Месна заједница Лештар
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЛЕШТАР”  СПИСАК УЛИЦА – 31.1.2018.
Р.бр.НАЗИВ ОПИС ПРОСТИРАЊАНапомена
1АЛЕКСАНДРА ПЕРИЋА Од Мостарске ,трећа десно до Јована Ранчића 
2БАЛКАНСКА Од Петријевске, друга лево, до границе МЗ Петријево. 
3БЕЖАНИЈСКАОд Босе Цветић,трећа лево, слепаНОВА УЛИЦА
4БОКОКОТОРСКА Од Проте Матеје,друга лево, до Мостарске 
5БОСЕ ЦВЕТИЋ Од Сретена Поповића, пета десно, сече Данила Киша, слепа 
6БОТАНИЧКАОд Старца Вујадина, прва десно после Книнске, слепаНОВА УЛИЦА
7БРАНКА МИЉКОВИЋАОд Мостарске, друга лево, слепа. 
8БРАНКА Ж. ЈЕВРЕМОВИЋА Од Сретена Поповића,прва десно, до Данила Киша 
9БРАНКА ЋОПИЋА почиње слепо (Од фасадних зграда), десним краком до Ослобођења, а левим краком до раскрснице Стефана Доместика и Ћирила и МетОдија 
10БРАНКЕ ЂУКИЋ Од Меше Селимовића, друга десно, слепа. 
11ВАРДАРСКА Од Старца Вујадина, прва лево после Николе Пашића,полукружно лево сече Николе Пашића,слепа 
12ВАРШАВСКА Од Балканске, прва лево,после Орашке чете, слепаНОВА УЛИЦА
13ВИНОГРАДСКАОд Проте Матеје, прва лево после Лукијана Мушицког (степениште), до Чернишевског. 
14ВИШЊИЧКА Од Старца Вујадина, прва десно после ПОдунавске,слепаНОВА УЛИЦА
15ВУКА МАНДУШИЋА Од Лукијана Мушицког,последња лево , слепа 
16ГЕНЕРАЛА ПЕТРА МАРКОВИЋА Од Данила Киша, трећа десно , до Николе Кефала 
17ДАНИЛА КИША Од Старца Вујадина,прва лево после Сретена Поповића, сече Босе Цветић до Првог маја 
18ДЕВЕТ ЈУГОВИЋАОд Ослобођења, прва лево после Мајке Јевросиме, слепа. 
19ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋАод Ужичке, прва лево, сече Марије Кири, слепа. 
20ДР АРЧИБАЛДА РАЈСАод Орашке чете, лево, слепа. 
21ДРАГИШЕ ЛАЗАРЕВИЋА Од Старца Вујадина, друга лево, слепа 
22ЖИВАНА АТАНАЦКОВИЋА- ИЛИЈЕОд Ужичке, друга десно, слепа. 
23ЗАЈЕЧАРСКА Од Ратарске,прва десно, слепаНОВА УЛИЦА
24ЗВЕЧАНСКАОд Старца Вујадина, прва десно, слепа 
25ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ Од Данила Киша, друга десно до Николе Кефала 
26ЗОРКЕ РАДУЛОВИЋ – ВУКЕ Од Ужичке, трећа десно до Марије Кири 
27ИВАНА КОСАНЧИЋАОд Старца Вујадина, лево наспрам Јована Валенте, слепа (до бране). 
28ИРЕНЕ ЗЕКОВИЋ – МАНДЕЛОд Ослобођења, прва десно после Михајла Аврамовића, сече Стевана Ћуковића, до Сретена Поповића. 
29ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋОд Марије Кири, друга лево, до Бранка Миљковића. 
30ЈАНКОВИЋ СТОЈАНА Од Стевана Ћуковића, друга лево, до Сретена Поповића 
31ЈЕЛИСАВЕТЕ ПЕШИЋОд Чернишевског, прва лево, до Прерадовићеве. 
32ЈОВАНА ВАЛЕНТЕ Од Старца Вујадина, прва десно после Орашке чете, слепа 
33ЈОВАНА РАНЧИЋАОд Мике Аласа, десно, до Прерадовићеве. 
34ЈОЗЕФА ШУЛЦА Од Стевана Ћуковића, трећа лево до Сретена Поповића 
35ЈОСИПА ФАЈЛАОд Михајла Аврамовића, прва лево, до Раваничке (кОд бране). 
36КАЈМАКЧАЛАНСКАОд раскрснице Старца Вујадина и Петријевског потока, до Ослобођења. 
37КНИНСКА Од Старца Вујадина, прва десно,после Јована Валенте, слепа 
38КОСТЕ НАУМОВИЋАОд Мостарске, прва десно после Александра Перића, слепа. 
39КУМАНОВСКАОд Старца Вујадина, трећа лево, до Македонске. 
40ЛЕОНАРДА КОСОВИЋАОд Мостарске, прва лево, до Живана Атанацковића Илије. 
41ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ Од граница МЗ Златно брдо и МЗ Ладна вОда до границе МЗ Царина.од Кнеза Михаила, друга лево, сече Петријевски поток, Проте Матеје Ненадовића и Љубе Ненадовића, до Ослобођења.
42ЉУБЕ НЕНАДОВИЋА Од Чернишевског до Саве Ковачевића.Од Чернишневског, прва десно, сече Радоја Домановића, Лукијана Мушицког, Саве Ковачевића и Гучевску, до Пролетерских бригада.
43МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕОд Ослобођења, лево, наспрам Милунке Савић, слепа. 
44МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА Од Сретена Поповића, прва лево, слепа 
45МАКЕДОНСКАОд Николе Пашића, прва лево, до Кумановске. 
46МАРИЈЕ КИРИОд Кајмакчаланске, прва лево, сече Димитрија Туцовића, до Живана Атанацковића Илије. 
47МЕШЕ СЕЛИМОВИЋАОд Ћирила и МетОдија, последња десно, сече Првог маја до Босе Цветић. 
48МИЛАНА ПЕШИЋА Од Старца Вујадина, прва лево, слепа 
49МИЛОЈА МИЛОЈЕВИЋА Од Ужичке, прва лево, слепа 
50МИЛУНКЕ САВИЋ Од Ужичке, друга лево , до Ослобођења 
51МИХАЈЛА АВРАМОВИЋАОд Ослобођења, прва десно после Кајмакчаланске, слепа. 
52МОСТАРСКАОд Ослобођења, прва десно после Прешернове, до Кајмакчаланске. 
53НИКОЛЕ КЕФАЛАОд Босе Цветић, прва десно после Данила Киша, до Ћириловачке. 
54НИКОЛЕ ПАШИЋАОд Старца Вујадина, прва лево после Кумановске, до Кајмакчаланске. 
55ОГЊЕНА ПРИЦЕОд Мостарске, прва лево после Бранка Миљковића, слепа. 
56ОРАШКЕ ЧЕТЕ Од Балканске, друга лево ,до Старца Вујадина 
57ОСЛОБОЂЕЊАб) Од границе МЗ Лештар до Стефана Доместика.Од раскрснице ВојвОде Степе, Пролетерске и Коларске до Стефана Доместика.
58ПАРИСКАОд Старца Вујадина, прва лево после Вардарске, слепа.НОВА УЛИЦА
59ПЕТРА БОЈОВИЋА Од Сретена Поповића, трећа десно , до Данила Киша 
60ПЕТРА СПАСОЈЕВИЋА Од Старца Вујадина, друга десно после Браничевске, слепа 
61ПОдУНАВСКА Од Старца Вујадина,прва десно наспрам Данила Киша,слепаНОВА УЛИЦА
62ПОЖАРЕВАЧКАОд Старца Вујадина, прва десно наспрам Ћироловачке,слепаНОВА УЛИЦА
63ПРВОГ МАЈАa) Од Стефана Доместика до границе МЗ Свети Сава.Од Стефана Доместика, прва лево, сече Стевана Ћуковића, Сретена Поповића и Меше Селимовића, до Коларске.
64ПРЕРАДОВИЋЕВАОд Радоја Домановића, прва лево, слепа. 
65ПРЕШЕРНОВАОд Ослобођења, прва десно после Јованче Спасића, до Александра Перића. 
66РАВАНИЧКАОд раскрснице Јожефа Шулца и Стевана Ћуковића до Јосипа Фајла (кОд бране). 
67РАДОЈА ДОМАНОВИЋАОд Улице виноградске, прва лево, сече Љубе Ненадовића, до Лукијана Мушицког. 
68РАТАРСКА Од Старца Вујадина,прва десно после Пожаревачке,слепа.НОВА УЛИЦА
69САВЕ СТЕФАНОВИЋАОд Николе Пашића, последња, десно, слепа. 
70СВЕТОЗАРА ПОПАДИЋА Од Мостарске, прва десно, слепа 
71СКЕРЛИЋЕВА Од Косте Нумовића, десно, слепа 
72СКОЈЕВСКА Од Ужичке, прва десно, слепа 
73СРЕТЕНА ПОПОВИЋАОд Старца Вујадина, лево, наспрам Петра Спасојевића, сече Првог маја, до Ћирила и МетОдија. 
74СТАНКА ЉУБОТИНЕ Од Мостарске, друга десно, слепа 
75СТАРЦА ВУЈАДИНАОд Петријевске, прва лево, до границе МЗ Петријево. 
76СТЕВАНА ЋУКОВИЋАОд Ћирила и МетОдија, сече Првог маја, до раскрснице Раваничке и Јозефа Шулца. 
77СТЕФАНА ДОМЕСТИКАОд раскрснице Бранка Ћопића и Ћирила и МетОдија, до Ирене Зековић Мандел. 
78СУРЧИНСКАОд Старца Вујадина,прва десно, после Вишњичке,слепаНОВА УЛИЦА
79ТИНА УЈЕВИЋА Од Александра Перића, прва лево, слепа 
80ТРИФУНА ЂУКИЋАОд раскрснице Сретена Поповића и Јозефа Шулца, до раскрснице Данила Киша и Зеке Буљубаше. 
81ТРИШЕ КЕЦЛЕРОВИЋАОд Чернишевског, последња лево, слепа. 
82ЋИРИЛА И МЕТОдИЈАОд раскрснице Стефана Доместика и Бранка Ћопића, лево, до Меше Селимовића. 
83ЋИРИЛОВАЧКА Од Старца Вујадина прва лево после Данила Киша полукружно лево сече Данила Киша и Сретена Поповића,слепа 
84УЖИЧКАОд Ослобођења, прва десно после Мостарске, до Кајмакчаланске. 
85УЛИЦА БРЕЗА Од Бранка Миљковића, прва десно, слепа 
86УЛИЦА ЈЕЛАОд Ослобођења, прва лево наспрам Михаила Аврамовића, слепа. 
87ЧЕРНИШЕВСКОГОд Прерадовићеве, прва десно, слепа. 
88